INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI: STYCZEŃ/LUTY – 2021r

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego (aby zdać egzamin należy osiągnąć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania),

b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego (aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania).

2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem: arkuszy i kart odpowiedzi.

3. Część praktyczna egzaminu trwa 120 lub 180 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu (Formuła 2017), w którym wyodrębniono kwalifikację.

4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

D – dokumentacja

DK – dokumentacja komputerowa

W – wykonanie

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:

 znaleźć na stronie CKE, oraz OKE Kraków

 uzyskać w szkole (telefonicznie)

Informacja o zadaniach egzaminacyjnych, arkuszach i materiałach egzaminacyjnych dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

1. Podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna,

 KARTA ODPOWIEDZI.

2. Podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

 KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

3. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

4. Przybory do wykorzystania na egzaminie: część pisemna: czarny długopis i kalkulator prosty, część praktyczna: czarny długopis, kalkulator prosty oraz inne zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec lipiec 2020

5. Zdający powinni przybyć do miejsca egzaminowania nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

6. Każdy zdający powinien posiadać dokument pozwalający potwierdzić jego tożsamość.