HARMONOGRAM EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZSEiO W JAROSŁAWIU W SESJI: CZERWIEC/ LIPIEC – 2020 r.
część pisemna: 23 czerwca 2020 r.
część praktyczna – dokumentacja AU 22, A 31, A 32: 22 czerwca 2020 r.
część praktyczna – pozostałe typy egzaminu:
AU 35: 24 czerwca 2020 r.
A 36: 26 czerwca 2020 r.

AU 20 część praktyczna organizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 63a sala 15 – 29 i 30 czerwca 2020 r.

TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW – 28 sierpnia 2020r. O szczegółach zdający będą informowani na bieżąco lub na swoją prośbę mogą uzyskać informację telefoniczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2020 r. terminy mogą ulec zmianie. (czytaj poniżej) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2020 r.
§ 11i. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020:
1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1. 3. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy.