Regulamin
Jarosławskich Potyczek Ortograficznych

1. ORGANIZATORZY:
• Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,
• Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu,
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu.

PARTNERZY:
• Burmistrz Miasta Jarosławia
• Uniwersytet Rzeszowski
• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

2. CELE DYKTANDA:
• upowszechnianie piękna języka polskiego,
• krzewienie i promowanie zasad poprawnej polszczyzny,
• doskonalenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu i znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym,
• rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
• podejmowanie współzawodnictwa w konkursach edukacyjnych,
• promocja talentów, uczniów jarosławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu i województwa,
• integracja społeczności lokalnej.

3. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs głównie adresowany jest do osób zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego:
– uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych; burs, internatów, domów dziecka, itp.,
– studentów uczelni wyższych z terenu województwa podkarpackiego,
– mieszkańców miasta i powiatu jarosławskiego oraz miłośników języka polskiego z terenu województwa podkarpackiego,
– zaproszonych gości.
b) Organizatorzy dopuszczają możliwość udziału w konkursie, także szkół i placówek, osób indywidualnych z innych części kraju (województw), warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie się (najpóźniej do 10 grudnia 2018) i uzyskanie zgody organizatora.
c) Przewiduje się następujące kategorie dla osób piszących:

• Szkoła podstawowa i gimnazjalna
• Szkoła ponadgimnazjalna,
• Uczestnik,

d) Uczestnicy indywidualni spoza terenu województwa podkarpackiego będą zarejestrowani w kategorii „Uczestnik”.
e) Szkołę/Placówkę może reprezentować do 5 uczniów, wyłonionych drogą wewnątrzszkolnych eliminacji, w oparciu o własne kryteria i regulamin.
f) Opiekę nad uczniami w drodze na konkurs i z konkursu sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora ich macierzystej szkoły/placówki.
g) Zwycięzcy, zdobywcy pierwszych miejsc (Mistrzowie Jarosławskiej Ortografii)  w poprzednich edycjach dyktanda w kategoriach: student, mieszkaniec, gość, mogą wziąć w nim udział, na zasadach uczestników honorowych, poza formułą konkursu (nie będą uwzględniani w klasyfikacji zwycięzców).
h) Zgłoszenia przyjmujemy na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Jarosławiu,
Os. im. Armii Krajowej 21
37-500 Jarosław
oraz pod numerem telefonu: 16 627 12 60
i adresem poczty e-mail: jaroslaw@pbw.org.pl

i) Warunkiem uczestnictwa w konkursie dla osób w kategorii uczestnik, jest zgłoszenie udziału na adres podany w punkcie wyżej, tj. 3 h niniejszego regulaminu:
• telefonicznie, osobiście lub elektronicznie,
j) poprzez Kupon Zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu.
k) W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy następujących placówek: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu – Filia w Jarosławiu, bezpośrednio organizujących dyktando.
l) W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy: Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Urzędu Miasta Jarosławia, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z filiami w Przeworsku i Lubaczowie, oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
m) Udział w konkursie jest bezpłatny.
n) Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ani kosztów noclegu.

4. Jury:
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa jury pod patronatem pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Instytutu Filologii Polskiej z Zakładu Języka Polskiego.
b) Członkowie jury zajmują się w szczególności jego prawidłowym przebiegiem. W ich kompetencjach jest rozstrzyganie wszelkich sporów i niejasności związanych z przebiegiem potyczek, czy też interpretowaniem zapisów tego regulaminu.
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Członkowie jury zobowiązani są do zachowania bezstronności podczas oceny poprawianych przez komisję prac.
e) Prace sprawdzać będzie specjalna komisja złożona z nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Jarosławia i powiatu jarosławskiego, pod przewodnictwem pana Jacka Stańdy, powołana przez organizatorów.
f) Od decyzji Komisji Konkursowej można odwołać się do jury konkursu, którego decyzje są ostateczne i od jego werdyktu nie przysługuje odwołanie.

5. Przebieg konkursu:
a) Konkurs ortograficzny wraz z uroczystym ogłoszeniem wyników odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r.(środa) o godz. 900 w Auli Niebieskiej Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno–Ekonomicznej w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16.
b) Uczestnicy dyktanda na godzinę przed rozpoczęciem zmagań konkursowych, tj. od godz. 8.00 mogą przybyć na miejsce, w celu rejestracji.
c) Uczestnicy konkursu – w kategorii uczestnik – zobligowani są do okazania dokumentu tożsamości w momencie rejestracji.
d) Startujący w potyczkach, otrzymuje swój numer identyfikacyjny, długopis pamiątkowy (który nie podlega zwrotowi) oraz przygotowaną na tę okazję kartkę papieru (format A4).
e) Praca może być napisana tylko na papierze przygotowanym przez organizatorów, każda kategoria piszących, ma swój odcień (kolor) kartki i symbol, w prawym górnym rogu kartki, określający kategorię piszącego.
f) Prace są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac ustalają organizatorzy. Rozkodowanie następuje dopiero po dokonaniu oceny prac wszystkich uczestników.
g) Dyktowany tekst uczestnicy starają się zapisać możliwie wyraźnie.
h) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno: porozumiewać się między sobą z innymi piszącymi, korzystać z pomocy naukowych (słowników, encyklopedii itp.), jak i wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów, tabletów, itp.), opuszczać sali przed zebraniem prac.
i) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
j) Zabrania się także pisać tekst przez kalkę oraz kopiować go w inny sposób.
k) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
l) Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych, będzie rozstrzygany i interpretowany na niekorzyść piszącego.
m) Ewentualne poprawki należy nanieść tylko poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Takie skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
n) Prace wszystkich uczestników zostaną sprawdzone tego samego dnia.
o) Ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu, tj. 12 grudnia 2018 roku,
p) Tytuł JAROSŁAWSKIEGO MISTRZA ORTOGRAFII przyznany zostanie uczestnikom w poszczególnych kategoriach, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób nagrody otrzymają ci, którzy popełnią najmniejszą liczbę błędów.
q) Jeżeli na podstawie napisanych dyktand, nie będzie można wyłonić zwycięzcy (np. prace będą napisane bezbłędnie lub z taką samą ilością błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dla tych uczestników dogrywki.
r) Odbędzie się ona w tym samym miejscu, dniu, bezpośrednio po ogłoszeniu przez organizatorów wyników.
s) Ewentualna dogrywka wyłoni zwycięzcę potyczek.
t) Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu, tekst dyktanda zostanie przez lektora przeczytany w całości, kolejne zdania będą w całości odczytywane i dwukrotnie powtarzane.
u) Po zakończeniu części pisemnej dyktanda i odebraniu od wszystkich uczestników prac, tekst dyktanda zostanie wyświetlony na ekranie.
v) Odbiór własnej pracy (napisanego tekstu) będzie możliwy w tym samym dniu, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników i zakończeniu ceremonii wręczenia nagród lub do 30 dni, osobiście w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Jarosławiu. Po tym terminie wszystkie nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone.
w) Tekst dyktanda opracowany zostanie przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6. Nagrody:
a) Organizatorzy zapewniają dla najlepszych w poszczególnych kategoriach atrakcyjne nagrody rzeczowe.
b) W każdej z kategorii zostanie wyłonionych trzech laureatów.
c) Zwycięzcy Jarosławskich Potyczek Ortograficznych 2018 otrzymają tytuł Jarosławskiego Mistrza Ortografii, pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody rzeczowe. Laureaci z miejsc II – III, otrzymają odpowiednio tytuły I i II Jarosławskiego Wicemistrza Ortografii, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
d) Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom, bezpośrednio po ogłoszeniu końcowych wyników dyktanda.
e) Nagrody rzeczowe przyznane laureatom konkursu nie podlegają zamianie na inne lub na ich ekwiwalenty pieniężne.

7. Postanowienia końcowe:
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a także oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Warunkiem uczestnictwa (pisania dyktanda) jest zarejestrowanie się.
c) Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu uczestnika podejmują Organizatorzy.
d) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Urzędu Miasta Jarosławia, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Przemyślu i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
e) Nagrody powinny być odebrane do 19 grudnia 2018r.
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, wszelkie takie zmiany będą ogłaszane na stronach internetowych Organizatorów.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo, w sytuacji jeśli będą tego wymagały okoliczności, do skrócenia, przedłużenia, a nawet unieważnienia dyktanda.
h) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy lub jury Potyczek.
i) Wszelkich informacji udzielają:

• Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Jarosławiu p. Małgorzata Herda – nr tel.: +48 (016) 627 12 60

Kupon zgłoszeniowy

Karta zgłoszenia dla szkół

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH