Regulamin konkursu  „Ślady Niepodległej w Jarosławiu”

 

Organizując ten konkurs oddajemy hołd tym, którzy w walce o niepodległość złożyli największą ofiarę swojego życia. Doceniamy tych, którzy nie szczędzili sił, by wskrzeszoną Niepodległą odbudować, umocnić i przeprowadzić przez zawiłości czasów kryzysu, wojny i komunizmu. Cieszymy się możliwością spokojnie patrzenia  w przyszłość Polski, Europy i świata.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Atest 2000

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu, tj. Elżbiety Ślusarz nr tel: 605 746 885

II. Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w powiecie jarosławskim. Ważnym aspektem jest również zachęcenie uczestników i odbiorców do twórczej i indywidualnej interpretacji tematu „Śladami Niepodległej”, odnalezienie i upamiętnienie symboli niepodległości i okazanie patriotycznych emocji fotograficznym obrazem.

Zorganizowanie konkursu ma również na celu:

 • pobudzenie  i rozwój inwencji fotograficznej uczestników,
 • rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
 • wyrabianie poczucia estetyki,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej,
 • poznanie i wskazanie miejsc, które przypominają i kojarzą się z niepodległością.

Organizator pozostawia autorom zdjęć swobodę w doborze, wyszukiwaniu obiektów, jak i ich ujęciu.

 III.  Warunki udziału w konkursie

 1. Udział młodzieży w konkursie jest dobrowolny. Obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Przedmiotem oceny będą prace konkursowe przygotowane wyłącznie przez samego uczestnika konkursu.
 3. Prace konkursowe obejmują 1 -2 fotografie odpowiadające tematyce konkursu oraz opis fotografii tj. Tytuł zdjęcia ( max jedno zdanie) oraz krótkie uzasadnienie wyboru obiektu na odwrocie zdjęcia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 17 października 2018 r.
 5. Ocena prac będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

– samodzielność pomysłu,

– walory historyczne i estetyczne obiektu,

– uzasadnienia wyboru obiektu/przestrzeni

 1. Ilość dostarczonych zdjęć: 1- 2, podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem fotografii i krótkim uzasadnieniem w terminie do 10 października 2018 r.

Prace mają być dostarczone do siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Pl. Mickiewicza 13 (sekretariat szkoły) na papierze fotograficznym w 20cmx30cm. Ponadto kopia prac ma być doręczona w formie elektronicznej /PŁYTA CD/ o dłuższym boku minimum 1500 pikseli.

Do konkursu nie wolno zgłaszać prac nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach.

 1. Do zgłoszonych fotografii uczestników należy dołączyć czytelnie wypełnione :

– metryczkę pracy załącznik nr 1

– pisemną zgodę autora/opiekuna prawnego autora pracy (jeśli jest niepełnoletni) na przetwarzanie i publikację danych osobowych załacznik nr 2

– zgodę autora / opiekuna prawnego autora (jeśli jest niepełnoletni) na udział w konkursie, rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik nr 2),

Brak dołączonych dokumentów stanowi  podstawę do odrzucenia prac konkursowych.

 1. Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub poprzez Dyrekcję szkoły.
 2. Prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi wraz z dyplomem okolicznościowym.
 3. Wystawa prac odbędzie się po ogłoszeniu wyników w dniu 17 października 2018 r.
 4. Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane nieodpłatnie do organizowania wystaw i w ramach publikacji promujących konkurs (także elektronicznych).
 5. Nadsyłając pracę na konkurs autor lub opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych szkoły.
 6. Oceny prac dokona kapituła konkursu powołana przez organizatora.