Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu informuje, że szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Powiat Jarosławski „Zdalna Szkoła”

POWIAT  JAROSŁAWSKI  REALIZUJE  PROJEKT  DOFINANSOWANY  Z  FUNDUSZY  EUROPEJSKICH

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Beneficjent: Powiat Jarosławski

Kwota dofinansowania: 99 880,92 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji projektu: 04.05.2020 r. – 04.11.2020 r.

Zakupione przez powiat laptopy w liczbie 31, zostały przekazane do szkół, celem wypożyczenia uczniom dla efektywnego prowadzenia zdalnego kształcenia podczas pandemii koronawirusa.

Efekty projektu: Liczba wspartych szkół 11. Liczba wspartych uczniów 31.

Informacje nt. projektu:

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/5651-laptopy-z-projektu-zdalna-szkola-trafily-do-powiatowych-szkol-srednich