INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI: STYCZEŃ/LUTY – 2021r

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego (aby zdać egzamin należy osiągnąć minimum 50% punktów możliwych do uzyskania),

b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego (aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75% punktów możliwych do uzyskania).

2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem: arkuszy i kart odpowiedzi.

3. Część praktyczna egzaminu trwa 120 lub 180 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu (Formuła 2017), w którym wyodrębniono kwalifikację.

4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

D – dokumentacja

DK – dokumentacja komputerowa

W – wykonanie

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:

 znaleźć na stronie CKE, oraz OKE Kraków

 uzyskać w szkole (telefonicznie)

Informacja o zadaniach egzaminacyjnych, arkuszach i materiałach egzaminacyjnych dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

1. Podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna,

 KARTA ODPOWIEDZI.

2. Podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

 ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

 KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

3. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

4. Przybory do wykorzystania na egzaminie: część pisemna: czarny długopis i kalkulator prosty, część praktyczna: czarny długopis, kalkulator prosty oraz inne zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec lipiec 2020

5. Zdający powinni przybyć do miejsca egzaminowania nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

6. Każdy zdający powinien posiadać dokument pozwalający potwierdzić jego tożsamość.

Skip to content