Regulamin Konkursu z języka angielskiego z historią szkoły w tle „My school”

dotyczący wyreżyserowania krótkiego filmu prezentującego postrzeganie szkoły przez jej uczniów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Języka Angielskiego przy ZSEiO w Jarosławiu.

 1. Celem Konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do historii i teraźniejszości szkoły.
  3. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły. www.ekonomikjaroslaw.pl
 2. Nadesłanie filmu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZSEiO w Jarosławiu.

 1. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego.
  3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
  1) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie;
  2) oświadczenie Uczestnika, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.
  4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE I FORMALNE
1. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu jeden film.

 1. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie.
  3. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego.
 2. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
  1) nagrany na pamięć przenośną (USB Pendrive) film.
 3. Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:
  1) narusza godność ludzką;
  2) jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym;
  3) wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej;
  4) propaguje używki lub przemoc;
  5) rani przekonania religijne;
  6) może mieć negatywny wpływ na wizerunek szkoły;
  7) jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego;
  8) jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi;
  9) zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA FILMÓW
1. Film należy dostarczyć w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do nauczyciela języka angielskiego uczącego danego ucznia.

JURY I NAGRODY
1. W skład jury wchodzą: Przewodniczący Jury Konkursu (Dyrektor ZSEiO) oraz wszyscy członkowie Zespołu Języka Angielskiego.
2. Jury Konkursu dokonuje oceny merytorycznej filmów oraz decyduje o przyznaniu nagród.
3. Jury dokonuje wyboru większością głosów.

 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Trzy najlepsze filmy zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz oceny z aktywności z języka angielskiego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż dnia 14 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej szkoły oraz w mediach społecznościowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy Uczestnik oświadcza i potwierdza, że:
1) akceptuje wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie;
2) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska – wyłącznie na potrzeby Konkursu;

3) film zgłoszony do Konkursu został wykonany przez Uczestnika;
4) film zgłoszony do Konkursu nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich;
5) film zgłoszony do Konkursu, nie zawiera żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami;
6) udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora dla celów niekomercyjnych zgłoszonego do Konkursu filmu, w szczególności do publicznego prezentowania.

 1. Wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu pozostają w archiwum Organizatora.
  3. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Skip to content