W związku z ograniczeniem od 19 października 2020 r. w całości funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, zajęcia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Aktualności

Nazwa kierunku: technik ekonomista – 70 pkt

Specjalność – systemy komputerowe w biznesie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Technik ekonomista to zawód dziś popularny, związany z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych.

Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie rozliczeń finansowych, kadrowo-płacowych, sprzedaży i marketingu.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Nazwa kierunku: technik logistyk – 70 pkt

Specjalność – obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technik logistyk to zawód przyszłości. Osoba, która pracuje na tym stanowisku, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. W tym roku nowość – specjalność – obsługa celna. Uczeń przygotowany jest do zawodu agenta celnego lub celnika.

 

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.

 

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Nazwa kierunku: technik spedytor – 70 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w spedycji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Transport i spedycja to ważne elementy gospodarki naszego kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są: firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe, agencje obsługi portów lotniczych i morskich, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, agencje celne.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

W przypadku technika spedytora wyodrębniono jedną kwalifikacje:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Nazwa kierunku: technik rachunkowości – 60 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Zawód technik rachunkowości występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

 

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości .

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące – 100 pkt

Klasa:  policyjna.

Realizowana innowacja: przysposobienie policyjne.

Klasa realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język angielski,

wiedza o społeczeństwie.

 

Liceum ogólnokształcące realizuje innowacyjny program z kryminologii. Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują blok zajęć innowacyjnych, do których zaliczają się m.in.: samoobrona, kryminologia, biologia w praktyce policyjnej. Cały program nauczania realizowany jest w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu. Część zajęć z kryminologii odbywa się w laboratoriach Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, ponieważ klasy policyjne objęte są jej patronatem.

Uczniowie klasy przysposobienia policyjnego w znacznym stopniu poznają zagadnienia związane z kryminalistycznymi aspektami pracy policji, genetyki sądowej, technik zabezpieczania śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych jak również psychologii sądowej.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

 

Nazwa kierunku: technik eksploatacji portów i terminali – 60 pkt

Specjalność – komunikacja interpersonalna i medialna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

Technik eksploatacji portów i terminali to zawód, którego absolwenci są stale poszukiwani na rynku pracy.  Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia zadań w terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo– spedycyjno–logistycznych, jak również we wszystkich miejscach, w  których wymagana jest wiedza logistyczna z zakresu magazynowania, transportu, załadunku i rozładunku oraz transportu i obsługi pasażerów. Możesz też pracować w biurze podróży lub jako steward lub stewardesa.

Absolwenci tego kierunku będą mieli kompetencje z zakresu obsługi podróżnych oraz prowadzenia prac związanych z przeładunkiem, magazynowaniem towarów i ładunków.
Ponadto daje on szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i za granicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD.

 

W przypadku technika eksploatacji portów i terminali wyodrębniono dwie kwalifikacje:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

Kierunki kształcenia: branżowa  szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: sprzedawca

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Zadaniem sprzedawcy jest profesjonalna obsługa klientów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła przygotowuje ucznia do pracy  w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej lub w sklepach internetowych. Rozwój handlu wielkopowierzchniowego daje sprzedawcom duże możliwość zatrudnienia, a zdobyte umiejętności będą również przydatne do prowadzenia własnej działalności.

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
Po zdaniu egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Kierunki kształcenia: branżowa szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: magazynier-logistyk

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Magazynier–logistyk wykonuje swoją pracę głównie w magazynie przemysłowym lub handlowym. Uczeń przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych takich jak: przyjmowanie i wydawanie towarów, przechowywanie towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Ze względu na rozwój branży transportowo–logistycznej magazynier–logistyk to zawód bardzo poszukiwany na krajowym oraz europejskim rynku pracy.

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.01. Obsługa magazynów.

Po zdaniu  egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl
tel.: 16 621 23 11
fax.: 16 621 23 11

Inspektor Danych Osobowych: idozsejar@onet.eu