Konferencja „Współdziałanie Służby Więziennej z innymi organami państwowymi” – 22 maja 2019 r.

W konferencji, która odbyła się w trzecim dniu kongresu „PAŃSTWO, PRAWO, BEZPIECZEŃSTWO A JEDNOSTKA” w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zorganizowanego z okazji obchodów 100-lecia Więziennictwa Polskiego, uczestniczyło wielu znakomitych gości.

Wydarzenie stało się okazją do dyskusji na temat znaczenia i form współpracy pomiędzy formacjami mundurowymi – w tym Służby Więziennej a placówkami oświatowymi. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy jednostek penitencjarnych i specjaliści OISW w Rzeszowie, przedstawiciele służb mundurowych i wojewódzkiej administracji zespolonej. Obecni byli także reprezentanci wymiaru środowisk prawniczych – sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi i przedstawiciele kancelarii prawnych. W dyskusji brali również udział: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – przewodniczący Rady Naukowej kongresu i płk Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie. Zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, na przykładzie Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawił stojący na jej czele dr inż. Adam Sidor. Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele Centralnego Zarządu Słowackiej Służby Więziennej i Aresztu śledczego w Preszowie. Gospodarzem spotkania był płk Robert Kogut – Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie.

W tym dniu, w obecności Podkarpackiego Kuratora Oświaty inaugurowano projekt „Klasa Penitencjarna”. Patronat nad projektem objęła także Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart.

 Ten kompleksowy projekt edukacyjny jest adresowany do młodzieży klas ponadgimnazjalnych. W ramach projektu realizowane będą wykłady, m.in. nt. systemu kar i środków karnych, zasad i dyrektyw wymiaru kary, celów kary, organizacji procesu wykonywania kary, przebiegu postępowania wykonawczego oraz zajęcia praktyczne w poszczególnych szkołach, które przystąpią do projektu, jak również na terenie podkarpackich jednostek penitencjarnych, m.in. dotyczące programów realizowanych na rzecz skazanych przez Służbę Więzienną oraz instrumentów wsparcia skazanego opuszczającego jednostkę penitencjarną. Zajęcia dotyczyć będą problematyki prawnej, socjologicznej, psychologicznej, a także psychiatrycznej. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, m.in. w symulowanym posiedzeniu komisji penitencjarnej, symulowanym posiedzeniu sądu penitencjarnego, jak również będą mogli przygotować program indywidualnego oddziaływania w odniesieniu do konkretnego skazanego (okoliczności specjalnie wybrane i przygotowane na potrzeby prowadzonych zajęć, przy zachowaniu wymogów ochrony danych osobowych). Służba Więzienna będzie również mogła pomóc w przeprowadzeniu zajęć wykraczających poza sferę prawno-penitencjarną, np. z zakresu samoobrony, strzelectwa czy cyberbezpieczeństwa.

Listy intencyjne w kwestii przystąpienia do projektu podpisał płk. Marek Grabek – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie i obecni na konferencji przedstawiciele ośmiu szkół z terenu podkarpacia. Listy intencyjne podpisali dyrektorzy reprezentujący: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie i Zespół Szkół w Tyczynie. W imieniu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu list podpisała Justyna Nalepa-Harpula – p.o. dyrektor szkoły.

Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji udali się z wizytą na teren Zakładu Karnego. Umożliwiło to uczestnikom przyjrzenie się „od kuchni” funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej.

Materiały tekstowe oraz foto: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, ZSEiO,

Skip to content