Kolejne wydarzenie w ramach projektu ,,Bezpieczna Kultura dla Młodych” za nami! W czwartek 28 października 2021 r. o godz. 8:15 w Centrum Kultury Akademickiej PWSTE w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 16 miało miejsce seminarium podczas, którego głos zabrali dr Barbara Szczypta-Kłak i mgr Mariusza Rabka z tematem Prawno-karne aspekty odpowiedzialności sprawców czynów przeciwko dobrom dziedzictwa narodowego, a także dr Krzysztof Pobuta, który przedstawił wystąpienie pt. Zapewnienie bezpieczeństwa kulturowego i dziedzictwa narodowego w powiecie jarosławskim . Przedsięwzięcie miało charakter BEZPŁATNY! W murach uczelni zgromadzili się zaproszeni goście, studenci jarosławskiej uczelni oraz uczniowie klas mundurowych z jarosławskich placówek oświatowych, łącznie około 70 osób.

Wydarzenie w Jarosławiu zostało objęte patronatem honorowym przez Powiat Jarosławski na którego czele stoi Pan Starosta Stanisław Kłopot oraz zostało zorganizowane w ścisłej współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Lokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W imieniu organizatora głos zabrał Wiceprezes Zarządu Fundacji Misji Obywatelskiej Adam Poręba. Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej.

Partnerzy | Centrum Bezpieczeństwa Lokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Powiat Jarosławski.

Patronaty honorowe | Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego; Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

„Bezpieczna Kultura dla Młodych” to projekt koordynowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami, który ma na celu stworzenie platformy uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski dla młodych ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym. W celu zaprezentowania ogólnej koncepcji zadania Fundacja Misji Obywatelskiej postanowiła oprzeć projekt na czterech filarach:

1. Pierwszym  filarem jest wymiar edukacyjny w zakresie polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Fundacja uważa, że skuteczna edukacja kulturalna nie tylko rozwija człowieka, lecz także chroni tożsamość narodową jednostki, jak również całego społeczeństwa.

2. Drugim  filarem zadania jest ułatwienie bene cjentom projektu dostępu do kultury, tak aby odbiorcy mogli w sposób praktyczny zaznajomić się z polskim dorobkiem kulturowym i nie byli również ograniczeni do korzystania z kultury za pomocą wyszukiwarki internetowej, gdzie mogą być narażeni na obcowanie z pseudo kulturą).

3. Trzeci  filar ma wymiar naukowy. Fundacja słusznie zdiagnozowała potrzebę stałych badań nowych aspektów dotyczących zagrożeń dla kultury, tak aby uchronić społeczeństwo przed zakłamaniami, dezinformacją na temat  polskiego dorobku kulturowego zarówno przed wrogimi działaniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.

4. Czwartym  filarem, który Fundacja uważa za niezbędny jest propagowanie twórczego współtworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego w duchu patriotycznym.Zakres tematyczny seminariów składa się z trzech bloków tematycznych:  lozo cznego, kulturowego i związanego z naukami o bezpieczeństwie. W ramach pierwszego bloku poruszamy zagadnienia związane z polską myślą społeczno-polityczną narodową oraz konserwatywną. Drugi blok tematyczny obejmuje tematy związane z polskim dziedzictwem kulturowym mając na względzie specy kę danej społeczności lokalnej i regionu. Trzeci zaś blok tematyczny dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem kulturowym, ochroną polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, przeciwdziałaniem dezinformacji w kulturze. Katalog wymienionych bloków tematycznych ma charakter otwarty i w zależności od potrzeb grupy docelowej może ulegać zmianom.

Prelegentami są najlepsi specjaliści i praktycy w danej dziedzinie, m.in. historycy, kulturoznawcy,  lozofowie, przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem. Celem działania jest upowszechnienie wiedzy na temat kultury i historii, jak również wzmocnienie więzi społecznych i kształtowanie tożsamości narodowej w oparciu o spuściznę poprzednich pokoleń Polaków.

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

 

Skip to content