Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w roku szkolnym 2020/2021  realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoła została wyposażona w 4 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Termin realizacji projektu – do 15 VI 2021 r.

Przystępując do programu, ZSEiO zobowiązał się do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia przez wskazaną grupę nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu – 5 nauczycieli.
 2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  a) udziału w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  b) zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  c) dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, wspierających dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.
 1. Przedstawienia organowi prowadzącemu szkołę sprawozdania z realizacji zadań (do 30 czerwca 2021 r.)wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:
  a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
  c) ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie;

 

 1. Wypełniania ankiet oraz udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 

Skip to content