Rządowy program „Aktywna tablica” w roku szkolnym 2021/2022 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoła została wyposażona w projektor oraz w zestaw dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny, głośniki. Termin realizacji projektu – do 15 IX 2022 r.

Założenia programu:

Podjęcie działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegających na:

 • Uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli ( co najmniej 5) w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • Uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
 1. Udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. Zorganizowaniu w szkole, w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. Dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • Wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołaniu nauczycielskiego zespołu samokształceniowego, który wspiera dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;
 • Przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4 oraz:
 1. ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 2. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
 3. ocenę stopnia realizacji przez szkołę zadań wynikających z udziału w Programie;
 • Wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu o których mowa w § 20 Rozporządzenia.
Skip to content