Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej  nad uczniami  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

12 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia, a  w  przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla uczniów ZSEiO w Jarosławiu jest higienistka szkolna – P. Lucyna Bogusz  w gabinecie zlokalizowanym w szkole na drugim piętrze w następujących terminach: 

wtorek w godz. 7:25 – 15:00, środa w godz. 7:25 – 15:00, czwartek godz. 11:25 – 15:00

Opieka zdrowotna świadczona przez higienistkę szkolną sprawowana będzie w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

 

Opieka stomatologiczna obejmuje:

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (obejmuje okresową ocenę stanu uzębienia i wskaźnika próchnicy, kwalifikację do leczenia stomatologicznego, wykrywanie wad zgryzu, lakierowanie)

profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (obejmuje okresową ocenę stanu uzębienia i wskaźnika próchnicy, kwalifikację do leczenia stomatologicznego, wykrywanie wad zgryzu)

 

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów jest Studio Stomatologii Estetycznej Dentime, Marta Oronowicz

Lubelska 1/4, 37-500 Jarosław.

 

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty. Opieka dentystyczna dla uczniów to świadczenia całkowicie bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Sprawowanie  opieki  nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, jest realizowana przez higienistkę szkolną. W tym celu jest wymagana zgoda rodziców lub pełnoletnich uczniów, zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca higienistki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.

 

Skip to content