ZOBACZ HARMONOGRAM: Harmonogram egzamin zawodowy – czerwiec 2024 r.

Zdający przychodzą na egzamin min. na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. 

Każdy zdający   powinien mieć przy sobie dowód tożsamości oraz długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Uwaga – bardzo ważne!

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego i do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.

  1. Informacje dla zdających

Egzamin zawodowy (wg podstawy programowej 2019) jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i umożliwia uzyskanie:

  • certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
  • dyplomu zawodowego – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego – odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia.
  • Egzamin z zakresu każdej kwalifikacji składa się z części pisemnej i części praktycznej.
  • Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  • Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – w szkole: z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerze).
  • Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.
  • Aby przystąpić do egzaminu, uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu w terminach ustalonych przez Dyrektora CKE.

1. Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej z 2019 r. jest obowiązkowe. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

2. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia  –  z jego rodzicami.

4. Zdający zda egzamin z zakresu danej kwalifikacji, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.5. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje certyfikat (świadectwo) kwalifikacji w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Skip to content