ZOBACZ HARMONOGRAM: Harmonogram-egzaminu-zawodowego-styczeń-2024

Zdający przychodzą na egzamin min. na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. 

Każdy zdający   powinien mieć przy sobie dowód tożsamości oraz długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*

Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. 

Uwaga! Bardzo ważne.

  • Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego,
   i do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
  • Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.
 1. Informacje dla zdających

Egzamin zawodowy (wg podstawy programowej 2019) jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i umożliwia uzyskanie:

 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
 • dyplomu zawodowego – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego – odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia.
 • Egzamin z zakresu każdej kwalifikacji składa się z części pisemnej i części praktycznej.
 • Terminy egzaminów ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   

 • Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego – w szkole:
  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (przy komputerze).
 • Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.
 • Aby przystąpić do egzaminu uczeń składa dyrektorowi szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu w terminach ustalonych przez Dyrektora CKE.

  1. Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej z 2019 r. jest obowiązkowe. Nieprzystąpienieucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieuzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.

  2. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.

  3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia  –  z jego rodzicami.

  4. Zdający zda egzamin z zakresu danej kwalifikacji, jeżeli uzyska

 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  5. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

  6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje certyfikat (świadectwo) kwalifikacji w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

Skip to content