10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

Gdzie przecież zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu – tak blisko i tak małych, że nie można ich zobaczyć na żadnych mapach świata. […] O ile prawa te nie mają tam znaczenia, nie mają one nigdzie znaczenia. Bez wspólnych działań obywatelskich, aby utrzymać ich blisko domu, na próżno będziemy szukać postępu w większym świecie.”

Eleanor Roosevelt

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku w dniu 10 grudnia – w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 r. Powszechną Deklarację Praw Człowieka (UDHR). UDHR jest dokumentem milowym, który głosi niezbywalne prawa, do których każdy ma prawo jako istota ludzka – bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status. Dostępny w ponad 500 językach, jest to najbardziej przetłumaczony dokument na świecie.

Temat 2020:  Recover  Better – Stań w obronie praw człowieka

Tegoroczny temat Dnia Praw Człowieka odnosi się do pandemii COVID-19
i koncentruje się na potrzebie lepszego budowania, zapewniając, że prawa człowieka mają kluczowe znaczenie dla działań na rzecz odbudowy.

Osiągniemy nasze wspólne cele globalne tylko wtedy, gdy będziemy w stanie stworzyć równe szanse dla wszystkich, zaradzić niepowodzeniom ujawnionym
i wykorzystanym przez COVID-19 oraz zastosować standardy praw człowieka w celu zwalczania zakorzenionych, systematycznych i międzypokoleniowych nierówności, wykluczenia i dyskryminacji.

10 grudnia jest okazją do potwierdzenia znaczenia prawa człowieka do prywatności. W ramach realizowanego w naszej szkole Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego #TwojeDane TwojaSprawa zachęcamy do skutecznej ochrony swoich danych osobowych
i ochrony prywatności.

Skip to content